Reviderad kommunplan för 2019 innebär ändrade investeringsplaner

Mora kommun budgeterar för ett överskott av 32 miljoner för 2019. Resultatet utgör 2,5 procent av kommunens intäkter av skatter och generella statsbidrag. För 2020 budgeteras ett resultat av 38 miljoner och för 2021 ett resultat på 46 miljoner.


Den reviderade kommunplanen för 2019 innehåller flera förändringar av de ekonomiska ramarna. Bland annat avsätts fem miljoner för att kunna arbeta med långsiktig hållbarhet. De ekonomiska ramarna för nämnderna 2019 kommer att förändras när kommunens nya organisation träder i kraft vid årsskiftet. Det kommer i huvudsak att bli ett nollsummespel där medlen omfördelas mellan nämnderna. Vi en utökning av verksamheten förs centralt avsatta medel över.


”Vi ser ut att göra ett bra resultat 2019 och även för de kommande åren därefter. Men det är nödvändigt om vi ska klara alla investeringar framöver. Mora har mycket stora investeringsbehov och det är en svår utmaning”, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.


Därför har också investeringsbudgeten justerats i den reviderade kommunplanen. Tidigare har 60 miljoner avsatts för en eventuell ombyggnad av den befintliga ishallen. Nu ändras det till att 15 miljoner avsätts till arenautveckling för 2019 och 45 miljoner för 2020.


”Det handlar inte bara om ishallen utan vi har många andra behov på idrotts- och fritidssidan, bland annat Prästholmen och den nya rullskidbanan”, säger Anna Hed. ”Vi är Sveriges bästa elitidrottskommun och om vi ska kunna leva upp till det måste vi tänka långsiktigt och möta många behov i framtiden. Tanken är att kunna ta hänsyn till kommunens alla behov av idrottsanläggningar på ett långsiktigt sätt.”


I kommunens investeringsbudget ligger framför allt tre stora satsningar under nästa år:

  • Brandstationen – bygget börjar på allvar 2019 och ska stå klar under nästa år.
  • Köken – en upprutning av kommunens kök påbörjas under 2019, i första hand för skolor och förskolor.
  • Förskoleutbyggnad – i första hand ska förskolan i Våmhus färdigställas och arbetet med Tuvan fortsätta.


Publicerad 5 november 2018
Mora kommun