Genomfart Mora

Kommunen har tillsammans med Trafikverket en utsedd styrgrupp som planerar för att skapa nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager, samt fler körfält. Detta förhindrar långa köer och kortar ner restiden. Minskade köer bidrar i sin tur till minskad miljö-

belastning. Arbetet sker också för att bevara kulturmiljöer och skapa en trevlig stadsmiljö. För tekniska detaljer inom projektet, besök projektet på Trafikverkets hemsida.


När ska den nya genomfarten byggas?

Vi räknar med att börja bygga om E45 och riksväg 70 genom Mora år 2020. Projektet uppskattas bli färdigt år 2022.

Projektet är uppdelat i tre olika delar:

  • Cirkulationsplatser
  • Gång- och cykelvägar
  • Genomfarten

Under sommaren kommer tre nya cirkulationsplatser att byggas i södra änden av genomfarten, medan andra cirkulationsplatser börjar att byggas fram mot hösten.


E45 går över Noretbron, kommer den att byggas om?

Nej, en ombyggnation av Noretbron ingår inte i planerna för den nya genomfarten.


Hur mycket kommer genomfarten att kosta?

En tidig kostnadskalkyl upprättad 2016 visar en kostnad på 166 Mkr. En ny kostnadskalkyl kommer sommaren 2017. Mora kommun ska stå för en ren medfinansiering på 27 miljoner kronor. Till det kommer en procentuell medfinansiering på mellan 10 och 30 miljoner, beroende på totalkostnad för genomfarten. Att det skiljer så mycket mellan beräknad högsta och lägsta kostnad beror på att Trafikverket inte är klar med detaljprojekteringen och den slutliga kostnadsberäkningen.


Är det verkligen nödvändigt med en ny genomfart?

Analyser visar att cirka 80 procent av trafiken rör sig genom tätorten. Det blir mycket bilar som rör sig genom staden, med trafikstopp och dålig luftmiljö som en konsekvens. Det finns stora kapacitetsbrister på E45 och inte bara under turistsäsongen. Tillgängligheten till målpunkter är idag dålig, oskyddade trafikanter upplever genomfarten som otrygg och gestaltningsmässigt är stadskärnan otydlig. Målet med projektet är att det ska leda till en förbättrad tillgänglighet, ökad kapacitet, tryggare och säkrare trafikmiljö, en god stadsmiljö i Mora och en hållbar stadsutveckling.


Varför byggs inte istället en förbifart?

En förbifart skulle inte lösa trafikproblemen genom Mora. Det finns även svåra geotekniska markförhållanden som försvårar processen och innebär stora ingrepp på värdefull miljö. Det innebär även en högre samhällsekonomisk kostnad än vad en genomfart gör. En förbifart ingår inte heller i den nuvarande nationella planen för transportinfrastruktur för åren 2014-2025.


När kan jag vara med och påverka projektet?

Under sommaren-hösten 2017 kommer allmänheten att kunna granska förslaget innan det lämnas in för fastställelseprövning. 2018-2019 upprättas förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör.

Besök Trafikverkets hemsida för mer information.


Jag reser dagligen med bil genom centrum. Hur kommer jag att påverkas under byggtiden?

Bygget kommer att innebära sänkta hastigheter, omledning av trafik och köer. Räkna med förseningar, speciellt under rusningstid och vid större evenemang. Rekommendationen just nu är att planera resandet med förseningar och att åka kollektivt när det är möjligt.


Hur ser planeringen ut?

Åtgärderna är paketerade i fem vägplaner, 1-3 samt A och B. Sedan består A och B av en rad delåtgärder som Trafikverket har valt att slå ihop för att de påverkar varandra.

  • Vägplan 1: E45 Svedjärnsvägen/Malungsvägen, cirkulationsplats
  • Vägplan 2: Färnäs kvarn–Hansjonsgatan, gång- och cykelväg
  • Vägplan 3: Kråkberg–Bonäs, gång- och cykelväg
  • Vägplan A och B: A – E45, Noretbron–Älvgatan/Vasagatan B – E45, korsningen Älvgatan väg 70/E45–korsningen E45/Fridhemsgatan

För mer information om de individuella vägplanerna, besök projektet på Trafikverkets hemsida.Källa: www.morakommun.se